نقاط ضعف اسکلت بتنی

تحقیقات علی کلهر در خصوص اجراء ساختمان اسکلت بتنی بشرح ذیل است:

پس از اجراء فونداسیون و خشک شدن آن ، اقدام به اجراء ستون می شود که با از دست دادن آب بتن ستون مابین فونداسیون و ستون به اندازه نیم میلیمتر فاصله بوجود می آید و باعث نفوذ هوا به میلگردهای ستونها می شود که از همان قسمت میلگردها هوا زده و اکسید می گردد.
با توجه به تصاویر اگر ساختمان پنج طبقه باشد ، یک ستون از ده قسمت آسیب پذیر می شود و چنانچه ده ستون در ساختمان وجود داشته باشد ، یکصد راه نفوذ هوا به میلگرد ستونها بوجود می آید و در کل اسکلت ساختمان از پنجاه تکه ( پازل ) تشکیل خواهد شد که در اولین زلزله باعث می شود سقف ها رها شود و ساختمان فرو بریزد و این در بهترین حالت بتن ریزی و اجراء سازه است.
در زلزله رودبار و بم شاهد فرو ریختن تعداد قابل توجهی از ساختمانهای اسکلت بتنی بودیم. با توجه به موارد اعلام شده اجراء اسکلت بتنی غیر اصولی و فاقد استاندارد می باشد.

//]]>